VERKSAMHETSBERÄTTELSE
För Västsidans i Ånimskog Intresseförening avseende tiden 1 januari- 31 december 2016
Medlemsantal 192

Styrelse
Ordförande Lars-Åke Karlsson, sekreterare Lars Skogsberg, kassör Eva Härdig, ledamöter
Peter Molin och Nils-Olof Andersson.

Revisorer
Inger Stake och Krister Karlsson med Pernilla Forslund som ersättare.

Fastighetskommitté
Lars-Åke Karlsson, Bernt Qvist, Anders Rydén, Svante Lindström, Ernst Lindqvist, Roland
Kühnel.

Kökskommitté
Anita Rydén (husmor), Birgitta Sunnerdahl (husmor), Birgitta Lindström, och Gunnel Ekeroth.

Aktivitetskommitté
Barbro Molin och Gunnel Ekeroth

Valberedning
Anders Rydén och Tomas Larsson och Roland Kühnel.

Anders Rydén, Sven Norén och Dick Nilsson med Sven Norén som sammankallande.
Föreningen har utöver årsmötet haft fem protokollförda styrelsemöten, däremellan har
styrelsen haft kontakt med varandra per telefon.
Föreningen är medlem i Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva och i Dalslands
Föreningsallians.

Under året genomförda aktiviteter:
12 mars Årsmöte
19 mars Påskbasar
14 maj Försäljning av kaffe och våffla (Inställt traktorrally)
21 maj Gudtjänst Smyrna Åsen - Mellerud
18 juni Planeringsmöte sommarcaféet
19 juni Spelmän och Dansare på dal (försäljning av kaffe och våffla)
22 juli Musikafton med Tvetatrio
14 augusti Avtackning av sommarcafépersonalen
3 december Julbord

Sommarkaféet har varit öppet från 2 juli till 14 augusti dagligen mellan klockan 15.00-20.00.
Kyrksalen har under sommaren disponerats till försäljning av hantverksprodukter med mera.
Försäljarna skänker en del av sina varor som vinster till föreningens lotteri.
Intresseföreningens ekonomi balanserar kostnaderna för föreningens verksamhet. Den som är
intresserad av att närmare ta del av densamma hänvisas till kassören, Eva Härdig

Styrelsen vill passa på tillfället att framföra ett varmt tack till alla som besökt sockenstugan under det gångna året.
STYRELSEN