GDPR för Västsidans i Ånimskog Intresseförening.

Vi behandlar våra medlemmars personuppgifter enligt följande principer:

Ändamålsbegränsning: Vi samlar bara in uppgifter för specifika ändamål och behandla inte uppgifterna senare för ett annat ändamål.
Uppgiftsminimering: Vi samlar bara in uppgifter som är relevanta för ändamålet.
Korrekthet: Vi ser till att ha korrekta uppgifter och uppdatera dem vid behov.
Lagringsminimering: Vi sparar inte uppgifterna under en längre tid än nödvändigt.


Ansvarsfördelning inom vår förening.

Personuppgiftsansvarig är Eva Härdig som du når via e-post eva.hardig@outlook.com
De personuppgifter vi behandlar är namn, adress och e-postadress.
Dessa personuppgifter hanterar vi för att veta vilka som är medlemmar och för att kunna kommunicera med våra medlemmar.
Inga externa mottagare tar del av uppgifterna.


Som medlem i föreningen har du rätt att:

få tillgång till dina personuppgifter
få felaktiga personuppgifter rättade
få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga
få veta hur länge vi kommer att lagra personuppgifterna
lämna in klagomål till Datainspektionen.Registrerade medlemmars rätt till tillgång.
Våra medlemmar har rätt att få information och tillgång till de personuppgifter vi behandlar om medlem i form av ett utdrag. Vi lämnar information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa personuppgifter kommer, för vilket syfte personuppgifterna behandlas, vilka mottagare personuppgifterna lämnas till och hur länge personuppgifterna sparas.

Rättslig grund för att behandla personuppgifter.
För att få behandla personuppgifter måste föreningen ha ett stöd i dataskyddsförordningen, en så kallad rättslig grund. Vi använder den rättsliga grunden avtal eftersom personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att ni ska kunna uppfylla avtal om medlemskap med våra medlemmar.

Avtal.
En förening behandlar vanligtvis uppgifter om medlemmar för att kunna uppfylla avtalet om medlemskap med medlemmarna. Det är viktigt att se till att då bara behandla personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla avtalet, till exempel för att administrera medlemskapet.

Är en förening skyldig att lämna ut sitt medlemsregister till en medlem som begär det?
Nej, till skillnad från offentliga myndigheter som måste tillämpa offentlighetsprincipen har inte privata företag, föreningar eller stiftelser någon skyldighet att lämna ut sitt medlemsregister.
Däremot har den registrerade rätt enligt dataskyddsförordningen att få ett registerutdrag över vilka uppgifter som finns registrerade om sig själv.


Västsidans i Ånimskog Intresseförening
Styrelsen